English Site

Mesur Cam-drin Plant

Ym mis Mehefin 2013, cyflwynodd Mark Williams Mesur Aelodau Preifat yn Nhŷ'r Cyffredin yn dwyn y teitl Mesur Cam-drin Plant. Roedd hyn yn rhan o ymgyrch hir sefydlog Mark dros newid yn y gyfraith ar y diffiniad cyfreithiol o esgeuluso plant, nad oedd wedi’i ddiweddaru fel deddf ers 1933, i sicrhau ei fod yn cynnwys esgeulustod emosiynol yn ogystal â chorfforol. Fe wnaeth Mesur Aelodau Preifat Mark wthio'r mater i flaen yr agenda, a arweiniodd at y cyhoeddiad yn Araith y Frenhines ym mis Mehefin 2014 y byddai’r diwygio yn cael ei fabwysiadu gan y Llywodraeth.

Ni fyddai unrhyw un yn cwestiynu erlyn unigolyn sy'n cam-drin ei bartner neu ei briod yn gyson, sydd yn ei gosod dan glo gyda'r nos, gan ei gorfodi i ymgarthu mewn ystafell wely ac i gysgu ar wely yn frith o gynrhon, ac yn gwrthod caniatáu iddynt weld eu ffrindiau neu'r teulu ehangach. Byddai’r math hwn o ymddygiad tuag at ei briod yn cael ei ystyried yn drosedd. Fodd bynnag, cyn i'r ddeddfwriaeth hon ddod i rym, ni fyddai'r un fath o ymddygiad tuag at blentyn yn drosedd. Yn syml, ni ellir cyfiawnhau hyn, a dyma’r mater mae’r ymgyrch yn ymdrin ag ef.

Yn athro’n flaenorol, cyn cael ei ethol fel AS, mae hyn yn bwysig iawn i Mark. Bu'n ymgyrchu’n galed i godi ymwybyddiaeth o a thaclo esgeuluso plant, gan weithio gyda'r elusen Gweithredu dros Blant ar y mater hwn. Mae ganddynt lawer iawn o brofiad uniongyrchol o ormod o blant ar draws y DU sy'n profi esgeulustod cronig.

Ar ôl cyflwyno’r achos i'r Llywodraeth, cynhaliwyd ymgynghoriad ac enillwyd cefnogaeth y Llywodraeth o achos y canlyniad. Mae’r cynigion yn y Mesur Cam-drin Plant bellach wedi'u mabwysiadu yn y Bil Troseddu Difrifol y Llywodraeth, ac wedi derbyn cefnogaeth drawsbleidiol.

Mae'r ymgyrch i ddiwygio hir-ddisgwyliedig y gyfraith droseddol ar esgeuluso plant, wedi hen gychwyn, diolch i ddylanwad Mark yn y Senedd. 

chamber.jpg

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.