English Site
 

Gwirfoddolwr

Mae miloedd o aelodau newydd wedi ymuno â'r #YmgyrchDemRhydd A wnewch chi wirfoddoli i ni a defnyddio eich llais? Cliciwch yma i gael gwybod sut y gallwch chi helpu ein Ymgeisydd Cynulliad dros Ceredigion Elizabeth Evans nawr! Read more

Ynglyn â Mark

AS Democrat Rhyddfrydol Cymru dros Ceredigion

key_mark_williams.jpg

Bu Mark Williams yn AS Ceredigion ers 2005.


Cafodd ei eni yn Hertford lle aeth i Ysgol Uwchradd Richard Hale, ac yna Prifysgol Aberystwyth. Yna gweithiodd i Geraint Howells, AS Rhyddfrydol dros Geredigion, cyn dod yn Gynorthwyydd Ymchwil i Arglwyddi Rhyddfrydol yn Nhŷ'r Arglwyddi. Yn ddiweddarach bu'n gweithio fel Athro Ysgol Gynradd a Dirprwy Bennaeth cyn cael ei ethol i'r Senedd.


Tra yn Aberystwyth, daeth Mark yn Ysgrifennydd y Gymdeithas Rhyddfrydol a dewiswyd fel ymgeisydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn Mynwy (1997) a Cheredigion (2000 a 2001), gan ennill yno yn 2005 a 2010.

Cofnod o Gyflawniad

Mae gan Mark record gref o gyflawni ar gyfer pobl leol. Fel AS, mae Mark wedi:

  • Gweithio gyda busnesau lleol yr effeithir arnynt i gael cyfiawnder ar ôl i’r banciau cam-werthu nwyddau ariannol

  • Ymgyrchu'n llwyddiannus ar gyfer mwy o hawliau i'r cais i weithio hyblyg i ofalwyr

  • Ymgyrchu'n llwyddiannus i atal drilio archwiliol am olew a nwy ym Mae Ceredigion

  • Lobïo'n llwyddiannus am adnoddau i sicrhau parhau i ddarparu sianel Gymraeg yn dilyn bygythiadau i gyllid yn y dyfodol

  • Sicrhau cyfleusterau ar gyfer profion beic modur yng Ngheredigion, ac adolygiad o'r rheolau newydd i wneud profion yn fwy hygyrch i'r rheini mewn ardaloedd gwledig

  • Ymladd i amddiffyn gwelyau a gwasanaethau mewn ysbytai ledled Ceredigion

  • Ymgyrchu am Ombwdsmon Marchnad Nwyddau Groser i wneud yn siŵr bod ffermwyr yn cael pris teg am eu cynnyrch

  • Helpu i roi torriad treth o £700 i 23,000 o bobl yng Ngheredigion [bit.ly/1cZe3KF]

Mae ef hefyd wedi helpu datrys dros 18,000 o bryderon pobl lleol ers 2005.

Mae ymgyrch Mark i ddiogelu gwasanaethau iechyd lleol yn parhau ac mae’n ymgyrchu i roi toriad treth arall o £100 i bobl yng Ngheredigion. Mae Mark hefyd yn gweithio'n galed i wrthsefyll costau tanwydd ar gyfer y rhai sy'n byw mewn ardaloedd gwledig ac mae’n parhau i ymladd er mwyn amddiffyn mynediad i wasanaethau lleol i'w etholwyr.

Yn ei amser sbâr, mae Mark yn mwynhau cerdded, garddio ac yn casglu bywgraffiadau gwleidyddol. Mae'n byw gyda'i wraig Helen, tair merch Eleanor, Anna ac Eliza, a'i fab Oliver. Mae Helen yn rhedeg y ganolfan deulu lleol yn y Borth.

Profiad Seneddol

Penodwyd Mark i'r Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig yn 2005 cyn dod yn lefarydd y Democratiaid Rhyddfrydol dros Gymru, ac ar adegau amrywiol bu yn lefarydd ar Ysgolion ac Addysg Uwch. Ef yw Cyd-gadeirydd Grŵp y Democratiaid Rhyddfrydol ar Faterion Cymreig, Ysgrifennydd y Grŵp Hollbleidiol Seneddol ar y Rheilffyrdd yng Nghymru, Cadeirydd o'r Grŵp Hollbleidiol Seneddol ar Dwristiaeth yng Nghymru, a Chyd-gadeirydd y Grŵp Hollbleidiol Seneddol ar Addysg Fyd-eang i Bawb. 

Yn ystod ei gyfnod fel AS lleol mae Mark wedi codi amrywiaeth o faterion yn y Senedd gyda’r Llywodraeth sy'n ymwneud â darpariaeth gwasanaethau yng Nghymru fel y rhwydwaith Swyddfa'r Post, band eang gwledig ac ariannu'r heddlu lleol. Gyda chymuned ffermio mawr yng Ngheredigion, mae Mark wedi cynnal dadleuon ar faterion amaethyddol fel prisiau llaeth, tagio defaid electronig a ffermio mynydd. Mae hefyd wedi gweithio yn y Senedd ar faterion yn ymwneud â seilwaith, trethiant, sgiliau, amddiffyn busnesau bychan, arian cymorth cyfreithiol, tlodi tanwydd, materion yn ymwneud ag addysg, yn ogystal â phwerau datganoli i Gynulliad Cymru. Mae'n parhau i gynrychioli Ceredigion yn y Senedd, ac fe gynyddodd ei fwyafrif yn yr etholiad cyffredinol 2010 i dros 50% o'r bleidlais.

Cymrwch Rhan

Gallwch gefnogi ymgyrch Mark ar gyfer ei ailethol drwy addo i bleidleisio iddo ef yn 2015 yma.

Gallwch helpu iddo ennill drwy wirfoddoli neu rhoi cyfraniad heddiw.

Sign in with Facebook, Twitter or Email.