English Site
 

Gwirfoddolwr

Mae miloedd o aelodau newydd wedi ymuno â'r #YmgyrchDemRhydd A wnewch chi wirfoddoli i ni a defnyddio eich llais? Cliciwch yma i gael gwybod sut y gallwch chi helpu ein Ymgeisydd Cynulliad dros Ceredigion Elizabeth Evans nawr! Read more

Ynglyn â Liz

Yr ymgeisydd Cynulliad Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ar gyfer Ceredigion.

Mae Elizabeth Evans yn blentyn a aned ac a fagwyd yng Ngheredigion yn nref marchnad Aberaeron.

Hi fu'r Cynghorydd Sir Ceredigion ar gyfer Aberaeron ers 2008 ac o fewn dim ond dwy flynedd o fod ar y Cyngor Sir, daeth yn Gadeirydd y Pwyllgor Craffu Datblygiad Economaidd a Thwristiaeth.

Dilynodd ôl traed ei thad-cu gan ddod yn Faer Aberaeron o fewn blwyddyn i gael ei ethol i Gyngor y Dref, a chael y nifer fwyaf o bleidleisiau yn etholiad 2008. Nid yw hyn yn syndod, oherwydd fel 'merch Aberaeron', mae ei theulu’n enwog yn y dref am fod yn berchnogion blaenorol a hirsefydlog y Bwyty Celtaidd Newydd poblogaidd ger yr Harbwr.

Ers 2005, mae Elizabeth wedi gweithio fel Gweithiwr Achos Uwch yn Swyddfa’r Aelod Seneddol Mark Williams yn Aberystwyth. Dros y pum mlynedd hynny, mae hi wedi rhagori fel cyfathrebwraig ardderchog ac effeithiol sydd ag empathi naturiol tuag at y rhai sydd wedi ceisio am gyngor a chymorth.

Yn 2011 fe wnaeth Elizabeth sefyll am y tro cyntaf ar gyfer y Cynulliad Cenedlaethol ac mewn set anodd o etholiadau ar gyfer y Democratiaid Rhyddfrydol yn genedlaethol, fe lwyddodd i dorri mwyafrif Plaid Cymru i 1,777 o bleidleisiau yn unig.

Mae ei chysylltiadau a gwybodaeth am weithwyr y cyngor ers yr adeg pan oedd hi ei hun yn gweithio ar y Cyngor ac o’i llawer o lythyrau a galwadau ffôn i swyddogion ar ran yr AS a’i etholwyr, wedi rhoi cipolwg amhrisiadwy i waith yr awdurdod lleol a chyrff allanol eraill.

Mae hi'n ymgyrchydd lleol boblogaidd a gweithgar a gweithredydd cymunedol. Mae hi’n  gyn-dderbynnydd gwobr bwysig Cymro neu Chymraes Ewropeaidd y flwyddyn am ei gwasanaeth hir fel Cadeiryddes Pwyllgor Efeillio Aberystwyth-St Brieuc ac yn Gyn-gadeiryddes Mencap Ceredigion.
Elizabeth & Mark Williams

Treuliodd ei blynyddoedd ffurfiannol yn y diwydiant manwerthu yng Nghaerdydd a Llundain ac fel ddynes fusnes hunangyflogedig yn Aberystwyth.

Mae ei angerdd gwleidyddol yn cynnwys twristiaeth a'r economi gwledig, cefnogi pobl ag anawsterau dysgu, iechyd a gofal cymdeithasol, llywodraeth leol a datganoli pwerau a chysylltiadau rhyngwladol.

Mae ei diddordebau yn cynnwys cefnogi Clwb Pêl-droed Abertawe, gwrando ar gerddoriaeth, coginio, gwleidyddiaeth ac mae’n ddarllenwraig brwd.

Mae Elizabeth yn briod â Graeme Moran ac maent ill dau yn mwynhau cerdded eu corgi Iolo Morgannwg.

Cymrwch Rhan

Gallwch gefnogi ymgyrch Elizabeth i ddod yn Aelod Cynulliad nesaf Ceredigion drwy addo i bleidleisio iddi yn 2016 yma.

Gallwch ei helpu i ennill drwy wirfoddoli neu rhoi cyfraniad heddiw.

Sign in with Facebook, Twitter or Email.